Fryske - Kaart

ANGĀ 3,00

Sûnder tút de doar net út

Zonder kus de deur niet uit.